DNV Lietuva

Kas yra akredituotas sertifikavimas?

​Sertifikuota vadybos sistema gali tapti verslo gerinimo įrankiu. Tai taip pat vis dažniau tampa būtina sutarties sąlyga. Kas gi yra akredituotas sertifikavimas ir kaip veikia sertifikavimo procesas?

Certification by DNV GL

​Kas yra akreditacija? 

Akreditacijos institucija tikrina sertifikavimo/registravimo įstaigos kompetenciją, vertindama ją pagal akreditacijos kriterijus.Tokiu būdu užtikrinama, kad sertifikavimo/registravimo įstaiga atitinka nustatytus reikalavimus. Taip kontroliuojančios institucijos audituoja auditorius (sertifikavimo/registravimo įstaigas, pavyzdžiui, DNV GL-Business Assurance).

Kas yra trečios šalies akredituotas sertifikavimas?

Akredituotas vadybos sistemų sertifikavimas vykdomas, siekiant įrodyti atitiktį standartui. Trečios šalies sertifikavimo/registravimo įstaigos audituoja organizacijas, kurios pageidauja būti sertifikuotos pagal tam tikrą standartą.

Risk Based Certification™

Risk Based Certification  – tai išskirtinis DNV Business Assurance rizika pagrįstas vadybos sistemos auditavimo metodas. Žinodami, į kurias sritis svarbu nukreipti gerinimo pastangas, galėsite valdyti rizikos veiksnius, galinčius pakenkti jūsų verslo sėkmei. Pritaikant Risk Based Certification auditavimo metodą, sertifikavimo proceso metu labiau atsižvelgiama į jūsų pasirinktas rizikingas sritis.

Jūs pateikiate informaciją apie veiklos procesus, turinčius lemiamos reikšmės jūsų verslo sėkmei, o DNV Business Assurance auditoriai įvertina jūsų organizacijos vadybos praktiką šiose srityse ir padeda tinkamai nukreipti gerinimo pastangas, tuo pat metu patikrindami vadybos sistemos atitiktį pasirinktų standartų reikalavimams. Sėkmingo sertifikavimo proceso rezultatas, kaip įprasta, yra sertifikatas. Tačiau taikant naują metodą, papildomai įvertinamas jūsų veiklos veiksmingumas svarbiausiose jūsų verslo srityse.

DNV GL sertifikavimo procesas

Pirminis sertifikavimas

1. Įvadinis dialogas

Ruošdamiesi auditui, turime žinoti, kas svarbiausia jūsų organizacijai. Turime gerai suprasti jūsų verslo strategiją ir sąlygas, kurios įtakoja jūsų organizacijos gebėjimą siekti strateginių tikslų. Tam tikslui įvardijamos 1-3 išskirtinio dėmesio reikalaujančios sritys, į kurias bus sutelktas dėmesys audito metu. Šios sritys turi sietis su vadybos sistema ir atspindėti svarbiausius rizikos veiksnius bei gerinimo galimybes jūsų organizacijoje. Nustatant išskirtinio dėmesio sritis turėtų dalyvauti aukščiausia organizacijos vadovybė. DNV Business Assurance auditoriai gali padėti jums identifikuoti šias sritis, jei to pageidaujate.

2. Dokumentų vertinamoji analizė  

DNV GL-Business Assurance vyr.auditorius įvertina vadybos sistemos vadovą ir procedūras. Dokumentų vertinamosios analizės ataskaitoje apžvelgiami visi šio proceso radiniai ir nurodoma, ar jūsų organizacija pasiruošusi sertifikavimo auditui. Dokumentų vertinamoji analizė gali būti vykdoma prieš pirminį vizitą ar jo metu.

3.  Pirminis vizitas

Prieš sertifikavimo auditą DNV Business Assurance auditoriai atliks preliminarų vizitą jūsų organizacijoje. Pirminio vizito metu taip gali būti vykdoma dokumentų vertinamoji analizė. Šio vizito tikslas dvejopas: 

• Patikrinti organizacijos pasiruošimą sertifikavimo auditui, t.y., įvertinti vadybos sistemos vadovą, patikrinti procedūras, apžiūrėti patalpas ir trumpai patikrinti, kaip įgyvendinama vadybos sistema

• Įvertinti informaciją apie reikšmingas veiklos sritis ir susitarti dėl 1-3 išskirtinio dėmesio sričių, į kurias bus atsižvelgta kito audito metu. 

Remiantis gautais duomenimis, nustatoma kito audito apimtis ir paruošiamas jo planas.

4. Sertifikavimo auditas

Sertifikavimo audito metu atliekamos neformalios apklausos, patikrinimai ir stebimas sistemos veikimas. Šio proceso metu DNV Business Assurance auditoriai vertina vadybos sistemos atitiktį pasirinkto standarto reikalavimams ir jos veiksmingumą apibrėžtose išskirtinio dėmesio reikalaujančiose srityse. Jei sistema atitinka standarto reikalavimus, išduodamas atitikties sertifikatas. Radiniai, susiję su išskirtinio dėmesio reikalaujančiomis sritimis, apibendrinami pasibaigus auditui ir pateikiami audito ataskaitoje. Baigiamojo audito pasitarimo metu jūs taip pat galite pasiūlyti naujas išskirtinio dėmesio reikalaujančias sritis, į kurias reikėtų atsižvelgti vykdant auditus ateityje. 

Sertifikato priežiūra. Pasibaigus pirminiam sertifikavimo procesui, prasideda vadybos sistemos ir sertifikato priežiūros etapas. 

5. Periodiniai auditai 

Sertifikatas galioja tris metus. Pasibaigus pirminiam sertifikavimo procesui, sudaroma periodinių auditų programa šiam laikotarpiui. Priežiūros auditų metu patvirtinama nuolatinė jūsų bendrovės atitiktis pasirinkto standarto reikalavimams ir dar kartą įvertinamas vadybos sistemos veiksmingumas svarbiausiose jūsų verslui srityse. Būtina atlikti bent vieną periodinį auditą per metus.

6. Persertifikavimo auditas

Po trijų metų sertifikato galiojimas gali būti pratęstas vykdant persertifikavimo auditą.

Sertifikato galiojimo sustabdymas ar anuliavimas 

Kas nutinka, jei organizacija neprižiūri vadybos sistemos? 

DNV įdiegė skaidrią sertifikatų galiojimo sustabdymo ar anuliavimo procedūrą. Ji taikoma tais atvejais, kai organizacija nuolat ir rimtai pažeidžia vadybos sistemos atitikties standartui sąlygas ar susidarius kitokioms situacijoms, apibrėžtoms procedūroje.

Kaip galime Jums padėti?

Užklausos forma