DNV Lietuva

Sertifikatų galiojimo sustabdymo ir anuliavimo procedūra

Certification by DNV GL

Galiojimo sustabdymas: Laikinas sertifikato galiojimo sustabdymas

Anuliavimas: Nuolatinis sertifikato anuliavimas

Galiojimo sustabdymo ar anuliavimo inicijavimas 

DNV GL - Business Assurance gali sustabdyti sertifikato galiojimą ar anuliuoti atitikties sertifikatą, jei:

1.Nuolat ir rimtai pažeidžiamos vadybos sistemos atitikties standartui sąlygos, pvz.:

 • Nustatytų neatitikčių koregavimo veiksmai neįvykdomi per numatytą laikotarpį,
 • Vadybos sistema neatspindi esamos organizacijos ir procesų,
 • Neįdiegta reikšminga vadybos sistemos dalis.

2. Neatlikti suplanuoti priežiūros ir persertifikavimo auditai 

3. Pažeidžiamos pasirašytos sertifikavimo paslaugų sutarties sąlygos, pvz.:

 • Neapmokamos sąskaitos už paslaugas,
 • Netinkamai naudojami sertifikavimo ženklai.

4. Klientas pageidauja laikino sertifikato galiojimo sustabdymo. 

5. Gauti įrodymai iš kompetentingų institucijų apie sertifikuotos veiklos neatitiktis, pvz.:

 • Neatitiktis teisiniams reikalavimams, susijusiems su sertifikuota vadybos sistema,
 • Vadybos sistemos neveiksmingumo įrodymas, esant rimtiems incidentams/avarijoms.

Aukščiau nurodytais atvejais atitinkamus sprendimus dėl sertifikato galiojimo sustabdymo ar anuliavimo priima DNV GL-Business Assurance padalinio, išdavusio sertifikatą, vadovai ir įgalioti darbuotojai. 

Paprastai pirmiausia sertifikato galiojimas sustabdomas laikinai, o vėliau anuliuojamas, jei susidariusi situacija neišsprendžiama per nustatytą laikotarpį. Priklausomai nuo įvykio rimtumo, DNV GL-Business Assurance gali nuspręsti iš karto anuliuoti sertifikatą.

Kai vadybos sistemos neatitiktis susijusi su specifine organizacijos dalimi, produktais ar pan., DNV GL-Business Assurance gali pakeisti sertifikavimo apimtį.

DNV GL-Business Assurance taip pat gali tik įspėti klientą, kad svarstomas sertifikato galiojimo sustabdymas.

Sertifikato galiojimo sustabdymas 

Sprendimas sustabdyti sertifikato galiojimą turi būti raštu pateiktas klientui. Laiške nurodoma:

 • Sprendimas sustabdyti sertifikato galiojimą ir tokio sprendimo argumentai bei objektyvūs įrodymai.
 • Teisė apskųsti sprendimą. (Paprastai per 10 darbo dienų). Skundą galima pateikti pagal Skundo procedūros reikalavimus.
 • Sertifikato galiojimo sustabdymo pradžios data (paprastai laiško data).
 • Sertifikato galiojimo sustabdymo atšaukimo sąlygos ir terminas.
 • DNV GL veiksmai, kurių bus imtasi, siekiant patikrinti atitinkamus koregavimo veiksmus bei sankcijos, jei tokie veiksmai nebus įgyvendinti.
 • Pareiškimas, kad sertifikatas negalioja sustabdymo laikotarpiu ir negali būti naudojamas.
 • Pareiškimas, kad informacija apie sertifikato galiojimo sustabdymą bus paviešinta. 

Sertifikato galiojimas negali būti sustabdytas ilgiau nei šešis mėnesius.

Patikrinimas 

DNV GL - Business Assurance patikrins atitinkamus koregavimo veiksmus. Priklausomai nuo patikrinimo rezultatų, DNV GL-Business Assurance:

 • Praneš apie teigiamą sprendimą atšaukti sertifikato galiojimo sustabdymą, arba
 • Praneš apie neigiamą sprendimą ir anuliuos sertifikatą (žr. žemiau).
 • Bet kuriuo atveju klientas bus raštu informuotas apie sprendimą.

Sertifikato anuliavimas 

Sertifikato anuliavimas inicijuojamas, jei:
 • Klientas nesiima koregavimo veiksmų po sertifikato galiojimo sustabdymo,
 • Sertifikato galiojimo sustabdymas nelaikomas pakankama priemone.
Sprendimas anuliuoti sertifikatą pranešamas klientui raštu, laiške pareikalaujant:
 • Nutraukti sertifikato ir sertifikavimo ženklo naudojimą,
 • Gražinti sertifikatus ir jo kopijas atitinkamam DNV GL-Business Assurance biurui.
Klientas turi teisę apskųsti sprendimą. Skundą galima pateikti pagal Skundo procedūros  reikalavimus.

Kaip galime Jums padėti?

Užklausos forma